Dit reglement is onder voorbehoud. 

 

 

1. Organisatie.

•        De Midwinterrun wordt georganiseerd door Team Chickenpower.

run (ww.)

gaan, zich begeven, lopen, stromen, vloeien, beheren, administreren, rennen, hardlopen, run (de ~ (m)), aanval (de ~ (m)), offensief (bijv.nw. / bijw.), attaque (de ~), bestorming (de ~ (v)), stormloop (de ~ (m)), stormaanval (de ~ (m)), racen, hollen, gutsen, gulpen, in stromen neerstorten, hardloopwedstrijd (de ~ (m)), sprinten, pezen, draven, hard rennen, in stralen lopen, vervagen, vervloeien, in elkaar overlopen, ladder (de ~), ladder in kous (znw.), runs (de ~), stormlopen, ladderen

•        Men neemt deel op eigen risico!

 

2. Definities.

Adventure race

Omschrijving voor het gehele evenement. De race bestaat uit 1 of meerdere etappes.

CP

Check Point, is een punt in het landschap welke gevonden kan worden als de instructies uit het roadbook worden opgevolgd. Op een CP dient men het check mark te noteren ten bewijze dat men hier is geweest. Beide teamleden dienen zich hier te melden!

CP-nummer

Elk CP heeft een volgnummer.

Check Mark

Het controle nummer dat is aangebracht op het CP of de aldaar aanwezige informatie waarom in het roadbook wordt gevraagd.

Traject

Gedeelte van een etappe.

Roadbook

In het roadbook staan de instructies t.b.v. de etappe. Het roadbook wordt in zijn geheel of gedeeltelijk uitgereikt bij de start van een etappe. Bij gedeeltelijke uitreiking zullen tijdens de etappes of voor de start van de volgende etappes de resterende delen op de juiste momenten worden uitgereikt.

Instructies

De instructies in het roadbook dienen met het reglement en de onderweg mondeling verstrekte instructies als voorschrift. Teams zijn verplicht instructies van de wedstrijd organisatoren, soms over het te volgen parkoers, op te volgen.

Controlekaart

De door de organisatie verstrekte kaart waarop de check marks moeten worden ingevuld.

Team

Een door de wedstrijdorganisator gespecificeerd aantal deelnemers dat samen in een team aan het evenement deelneemt. Een team bestaat voor dit evenement uit 2 atleten.

Briefing

Informatie bijeenkomst. Voor de start zal middels een briefing de laatste informatie worden verstrekt welke niet meer in het roadbook kon worden opgenomen.

Splitsen

Hieronder wordt verstaan de onderlinge afstand tussen de teamleden waarbij visueel of mondeling geen communicatie meer mogelijk is c.q. het contact kennelijk niet meer aanwezig is. ca 50 mtr.

Kaarten

Er worden velerlei kaarten toegepast met schalen 1:25000, 10.000, 50.000, ongedefinieerd doch veelal wel topografisch. Ook zelf getekende kaarten kunnen worden verstrekt.

Openbare weg

De weg welke voor iedereen toegankelijk is.

Een weg

De feitelijke weg inclusief de middenberm, parallelweg en de zijbermen.

Roadblock

Een lijn of punt op de kaart die niet overschreden mag worden met straf tot gevolg (zie straftabel)

3. Doelstelling.

Doelstelling van het evenement is om als team te functioneren. Het team dient, tijdens de gehele race, het gehele parcours met inbegrip van de hindernissen, als geheel af te leggen dit zonder hulp van buitenaf. Splitsen is niet toegestaan. Teams dienen als één geheel op correcte wijze bij de CP´s aan te komen en tot slot zich z.s.m. bij de organisatie te melden.

3.1. Operationeel terrein.

Het evenement vindt plaats in een natuurlijke omgeving. Er is (soms) aan landeigenaren (geen) toestemming gevraagd.

De volgende uitgangspunten hierbij te hanteren.

•        De activiteit is geen wedstrijd doch een speurtocht.

•        Mocht iemand uw handelwijze of aanwezigheid becommentariëren of afkeuren stel u dan hoffelijk en terughoudend op.

•        Het “overleg” met mensen onderweg (indien het voorkomt) is in principe onderdeel van de strijd. De tijd welke met overleg verstrijkt is voor rekening van de deelnemers. Dus tracht het snel, hoffelijk, beleefd en afdoende op te lossen.

•        Begeef u niet buiten normaal toegankelijke paden, wegen en terreinen tenzij dit uitdrukkelijk staat aangegeven c.q. noodzakelijk is.

•        Overtreed geen geldende ge-of verboden.

•        Landbouwpercelen altijd langs de zijkanten vervolgen of slootkanten.

3.2. Hindernissen

Onderweg zullen natuurlijke en onnatuurlijke hindernissen voorkomen. Als deze hindernissen extra bonustijd opleveren staat dit in het roadbook.

3.3. Tijdwaarneming.

De tijdwaarnemer zal voor ieder team de tijd starten bij vertrek en pas laten stoppen als het team de controlekaart bij de tijdwaarnemer heeft ingeleverd. De jury heeft het recht om straftijden of bonussen bij de eindtijd af te trekken resp. op te tellen. Een eventueel vervallen onderdeel wordt gecorrigeerd.

De laatste deelnemer van het team welke zich bij de tijdcontrole meldt bepaalt samen met het indienen van de controlekaart de tijd.

3.4. Ranking.

Na afloop zal de tijd van de etappes bij elkaar worden opgeteld, vermeerderd met de straftijd en verminderd met bonussen. Zodoende wordt een totaalbeeld bepaald als een mix van tijd en gevonden CP's

Het team welke zich aldus het best presenteert wordt passend geëerd.

3.5. Start.

De organisatie maakt aan de teamleider bekend wanneer de starttijd van een etappe is voorzover dit niet uit het roadbook of anderszins blijkt. De starttijd dient als aanvangstijdstip van de etappe. Starttijd 8:15 uur

3.6. Einde van de race.

De race wordt  om 16:30 uur beëindigd. (deadline)

3.7. Straftijd.

Zie tabel aan het eind.

3.8. Check-Points (CP's).

De CP's kunnen be-of onbemand zijn maar zijn voorzien van een checkmark. De tijdwaarnemingsposten, waaronder begin en eind, zijn altijd bemand.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van mobiele of traject CP´s.

De kenmerken van een Check-Point zijn:

•        De aangegeven plek volgens het roadbook.

•        Het "checkmark" is op het CP aangebracht, in de regel op een niet direct zichtbare plek. Dit om ongewenst verwijderen te voorkomen.

•        Als "checkmark" kan ook dienen op de CP waarneembare informatie welke vermeld dient te worden als antwoord op een vraag in het roadbook.

Elk team bezit een originele controlekaart waarop de check marks dienen te worden vermeld. CP's bemand of onbemand dienen als team te worden gepasseerd.

Een team mag terug om een gemist CP alsnog "op te halen".

Het is niet toegestaan en niet sportief wijzigingen aan te brengen aan de check marks om over verwijderen niet te spreken.

3.9. Terugtrekking team.

Indien een team zich tijdens de race terugtrekt dan dient de organisatie zo snel mogelijk te worden geïnformeerd en met alle middelen. Dit is een belangrijke veiligheidsregel met name om onnodige, uitgebreide en kostbare zoekacties te voorkomen.

4. Teams.

Een ingeschreven team dient met de opgegeven deelnemers de totale race te volbrengen. Vervangen tijdens de dag is niet toegestaan.

5. Klachten (nvt).

6. Jury  (Nvt).

7. Veiligheid.

Alle deelnemers nemen deel op eigen risico.

8. Verzorging.

•        Alle externe hulp, fysiek of met telecommunicatie georganiseerd, is verboden met uitzondering van die activiteiten welke expliciet in het roadbook zijn aangegeven.

•        Radiocommunicatie / GSM zijn niet toegestaan. Navigatie per satelliet, GPS etc. is eveneens verboden.

9. Voeding.

9.1. Voeding

De organisatie gaat ervan uit dat eenieder voor de duur van de race over voldoende voedingsstoffen en drinken beschikt. Hiervoor dient men zelf te zorgen.

Na de race  zal de organisatie een kleine maaltijd aanbieden.

10.0 Uitrusting.

Per team:

  • Kompas, liniaal, potlood en watervaste stiften,1 fluitje/team voor alarmering.
  • Een water/regendichte map voor het kaartmateriaal.
  • Rekenmachinetje is toegestaan. ('n kleintje let op de grammen met uitsluitend de functies +, - , / ,* , =) Dus geen smartphone.
  • Telefoon met noodnummer van organisatie (nr staat op roadbook)
  • Zo'n handig koplampje voor in het donker
  • Zakgeld om indien noodzakelijk voedsel aan te kunnen vullen cq een treinkaartje te kunnen kopen  
  • EHBO calamiteitenset (naar eigen inzicht en behoefte samen te stellen)  
  • Geldig I.D. bewijs per deelnemer. 

Vet gedrukte items verplicht

 

Verstrekt worden:

  • Het roadbook met de controlekaart.
  • Kaarten

10.1. Milieu.

We zijn 'n dag te gast in de natuur. Zorg ervoor dat u het milieu niet belast met “weg” werpselen.!! Laat geen enkel spoor, behalve voetsporen, achter.

11. Verzekeringen.

De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan de eigendommen van de deelnemers.

Deelnemers verklaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor alle mogelijke gevolgen van deelname aan het evenement

De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van welk materiaal dan ook.

12. Straftijden tabel.

De straftijden worden hiernavolgend vermeld. Deze te onderscheiden in 3 soorten. De eerste, vetgedrukte regels betreffen straftijden waarmee "het spel gespeeld wordt" en de overige straftijden om de organisatie in goede banen te leiden. Met name dienen de eerste regels intensief te worden gebruikt om te "scoren", de overige om in de race te blijven.

13.1. Straf/bonustijden t.b.v. het spel

    1.   Missen van een check mark of hindernis 30 min

    2.   Vals CP-nummer 60 min. straftijd. (Je moet dus altijd zeker weten dat je op de juiste  plek bent).

    3. Foutief CP-nummer dus gokken ook 60 min.

    4. Overschrijden van de deadline om 16:30 uur komt op 2 minuten straftijd per team per minuut te laat. Bonus is er als een team voor 16:30uur aankomt. En wel 1 minuut bonustijd per team per minuut op tijd voor 16:30u. Deze bonus geld niet bij een mogelijke tussentijdse deadline overdag. Overigens geld bovengenoemde straftijd wel bij een mogelijke deadline overdag.

    5. Splitsen: Hier staat een minimale straf op van 60 min.

 

 Deadlines onderweg overschreden dan zijn CP's wellicht al opgehaald, dus gemiste CP´s.

 

13.2. Eliminatie uit eindrangschikking:

1.    Bij verlies controlekaart.

2.    Gebruik van niet getolereerde navigatiemiddelen (Telefoon, GPS, eigen kaarten, hulp van derden etc). Hiertoe behoren ook het gebruik van niet door de organisatie t.b.v. deze dag verstrekte kaarten. Gebruik van de noodtelefoon betekent tevens diskwalificatie.

3.    Het niet helpen van personen in gevaar.

4.    Niet opvolgen instructie van de organisatie.

5.    Onsportief gedrag of sabotage.

6.    Finishen na 17.00

7.    Negeren  van een road block

      

Teams worden ingeschreven op volgorde van aanmelding, na ontvangst van de inschrijfgelden wordt de inschrijving definitief. Indien onder het euroteken in de laatste kolom een check mark staat is uw aanmelding definitief.

Het reglement is een hulp voor de organisatie maar ook  voor de deelnemers om grenzen te leggen aan discussies.

 

DE ORGANISATIE HEEFT GELIJK.